img

آیا می توانیم از ماسه سنگ شکن برای ساختن بلوک Clc استفاده کنیم