img

از هندوستان برای تأمین کنندگان آسیاب توپ استفاده می شود