img

پودر لیونوزولفونات سدیم به عنوان پرکننده سموم دفع آفات استفاده می شود