img

ژرمن از کارخانه های چکش برای فروش استفاده کرد